ติดต่อคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่อยู่ อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 086-4584361

 

แผนที่