คณะเทคโนโลยีการเกษตร » เบอร์โทรภายใน

เบอร์โทรภายใน

ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 1000
สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 4000
          ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 1100
          ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 5120
 งานบริหารทรัพยากร    
      แผนกงานธุรการวิทยาเขต 1100
      แผนกงานนโยบายและแผน 1300
      แผนกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1101
      แผนกงานคลังและพัสดุ 1110,1120
      แผนกงานทรัพยากรบุคคลและนิติกร 6130
งานบริการการศึกษา
          หัวหน้างานบริการการศึกษา 4150
          บริหารทั่วไป 4110
    แผนกงานพัฒนานักศึกษา
          กิจกรรมและสวัสดิการ  4110
          กีฬาฯ 4130
    แผนกงานวิจัยและพัฒนา
         บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 6110
         วิจัยและพัฒนา 6120
    แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
          ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5100
          บริหารงานทั่วไป 5110
          ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 5130
    แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ห้องสมุด 7110
          ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 7120
          ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7130
          บริหารทั่วไป 7140
สำนักงานหอพักนักศึกษา 4120
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ 4140
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
          คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2001
          สำนักงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 3120
          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3110
          ฝ่ายวิชาการและวิจัย 3130
          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3140
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3210
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3220
          สาขาวิชาการเทคโนโลยีการประมง 3230
          สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3240
          สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 3250
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 3260
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 3270
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3280
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3290
คณะเทคโนโลยีสังคม
          คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม 3000
          สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม 2110
          ฝ่ายวิชาการและวิจัย 2120
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 2210
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด 2220
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 2230
          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2240
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ 2250
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2260
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2270
          ห้องพักอาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 2280