หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาโท (วท.ม.)  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ