หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

ระดับปริญญาตรี (อส.บ.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ระดับปริญญาโท (วท.ม.)  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ