คณะเทคโนโลยีการเกษตร » วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

agr

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสากล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
 2. ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาพเกษตรและอุตสาหกรรม
 3. เป็นศูนย์บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ
 4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก และเชิดชูให้รู้คุณค่า
 5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพ ที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 2. เพื่อผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องและเหมาะสมตามคุณภาพมาตรฐานความต้องการของตลาดแรงงานและตามยุทธศาสตร์ของชาติ
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลัก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ คือ

 1. ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง  หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาโท  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา คณะฯได้ผลิตนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. ภารกิจด้านงานวิจัย ได้ผลิตผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 3. ภารกิจด้านงานบริการชุมชน ให้บริการชุมชน โดยจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานและผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. ภารกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และเป็นที่ยอมรับของสังคม