คณะเทคโนโลยีการเกษตร » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. ทส.01
  2. ทส.02
  3. ทส.03
  4. ทส.04
  5. ทส.05

เอกสารงานวิจัย

 

แบบฟอร์มการประเมินสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มการลาสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์ม (FM)

 

เอกสารสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับการขอใช้บริการ