คณะเทคโนโลยีการเกษตร » ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกาของรัฐดำเนินกิจการโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเป็นของตนเองมีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะหนึ่งของวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สาขาวิชา คือ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรมเกษตร ให้บริการด้านวิชาชีพทางสายเทคโนโลยีการเกษตร และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการให้มีความเข้มแข็ง จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  บริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรม  มีทักษะในการทำงานให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาต่อไป