พิธีเปิดโครงการงานวิจัยการเลี้ยงหงส์ดำ(black swan)

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน ประธานในพิธิ เปิดโครงการวิจัยการเลี้ยงหง์ดำ (Black swan) ในพื้นที่ลุ่มน้ำของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ เพื่อพัฒนาเป็นแห่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.จิระนันท์ อินทรีย์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา และความสำคัญของโครงการฯ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *