มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีจิตอาษา

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรวิชญ์  เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และ ดร. เอกรินทร์  สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีจิตอาษาเข้าร่วมกิจกรรมในการแสดงฟ้อนออนซอนของดีเมืองกาฬสินธุ์  เพื่อร่วมแสดงในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *