โครงการ “บัณฑิตลูกเกษตรกร”

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเศษ คำไชโย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมงาน เข้าพูดคุยปรึกษา เรื่องแนวทางในการรับสมัครนักศึกษา โครงการ “บัณฑิตลูกเกษตรกร” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร กันธาพรม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *