ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2562

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ นางสาวหนูเดือน สาระบุตร รองคณบดีงานบริหารและวางแผน นายณัฐพงษ์ ศรีสมุทร รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย นายเอกรินทร์ สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา นายสายัญ พันธ์สมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นายนุกูล แก่นจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นายศราวุธ ดวงมะวงศ์ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร กุลบุญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง นายณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นางปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวสุภาภรณ์ ภูจิตทอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวนิตญา แน่นอุดร ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *