ร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้รับรางวัลพร้อมกันถึงสองรางวัล โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอุดมศึกษา
***นักศึกษา จำนวน 3 ทีม ๆ ละ 3 คน ดังนี้
ร่วมประกวด กลุ่มที่ 1 กลุ่ม OTOP ไทยสู่สากล จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่
🎉ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งรสอ่อมไก่ (มินิบาร์อ่อมไก่แซ่บ) ได้รางวัลชนะเลิศ🎉
นายวินัย นนขุนทด
นางสาวนันทพร ญาณพิบูลย์
นายพัฒน์พงษ์ ภาวงค์
🎉ร่วมประกวด กลุ่มที่ 2 กลุ่มนวัตกรรมอาหารในอนาคต จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่🎉
ชื่อผลิตภัณฑ์ หมูยอดักแด้พริกไทยดำ
นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนนะน้อย
นางสาวศิริวรรณ หาสีสุก
นางสาวศิริญาพร ศรีแก้ว
🎉ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำสลัดโปรตีนสูงจากแมลงกินได้ ได้รองอันดับ 2🎉
นางสาววิจิตรา ณะตะวัน
นางสาวอัญชลี การสะอาด
นางสาวศิริลักษณ์ สมภาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *