โครงการตะลุยโจทย์ชีววิทยา

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

บรรยาการโครงการตะลุยโจทย์ชีววิทยา โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง 411 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *