นักศึกษาระดับปริญญาโท ผ่านการคัดเลือกทุน พวอ.

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

🎉ขอแสดงความยินดี🎉 กับ นางสาวสุภาพร ดินรบรัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ผ่านการคัดเลือกทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของนักศึกษาปริญญาโท ทุนของ สกว. โดยอาจารย์ ดร.ฐิติมา นรโภค และ อาจารย์ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร ผู้ควบคุม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *