การแสดงฟ้อนออนซอนของดีกาฬสินธุ์

Comment

ข่าวการศึกษา ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทำการแสดงในชุดการแสดงฟ้อนออนซอนของดีกาฬสินธุ์

 

rbt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *