โครงการเทคโนโลยีการอาหารสัญจร

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการเทคโนโลยีการอาหารสัญจร เพื่อผลิตอาหารสู่ชุมชนตามแผนการปฎิบัติงานประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 31 มกราคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *