สโมสรนักศึกษา

Comment

ข่าวการศึกษา ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์ รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย นำนายกรวิชญ์ เหลี่ยมสิงขร ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายเอกรินทร์ สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *