กิจกรรมแสดงบอร์ดนิทรรศการ

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดงานและกิจการเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง และกำหนดให้ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ จัดกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

โดยให้สถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมแสดงบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย ด้วย
1) พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ
2)พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
3) พระบิดาแห่งฝนหลวง
4) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
5) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
6) พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
7) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
😎 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ
9) พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินกิจกรรมแสดงบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน ศาสตร์ที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยทรงพระราชดำริและทรงดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าว ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังพระวรกายในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา อาทิ การฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจและความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ทรงค้นคิดวิธีเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำนาขั้นบันได โครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้ง การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เรียกว่า “แกล้งดิน” การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี สู่เกษตรกรที่เรียกว่า “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และพระราชทานทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *