ลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
…..วันนี้(27 พ.ย. 2561) ณ แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวรูปหัวใจ สัญลักษณ์ของความรักสามัคคี ในโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสืบสานวิธีการทำนาแบบดั้งเดิม โดยสีสันอยู่ที่การแข่งขันมัดข้าวและนวดข้าว โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
…..รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปีนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยแผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว เพื่อให้คณะครู นักศึกษา ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวิถีการทำนา รวมทั้งพิธีกรรมและขั้นตอนเกี่ยวกับการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทย หนึ่งในฮีต 12 คอง 14 ของสังคมไทย และผู้ปกครองนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทำนา
…..รองศาสตราจารย์จิระพันธ์กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนา และเกี่ยวข้องกับข้าวหลายรายการ เช่น การสู่ขวัญข้าว การร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว แข่งขันการมัดฟ่อนข้าว แข่งขันการนวดข้าว และการทำปี่จากปล้องตอซังข้าว ซึ่งเป็นการประดิษฐ์เครื่องดนตรีของชาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เริ่มสูญหาย เพื่อนำมาเป่าเป็นจังหวะดนตรีและเสียงเพลง ขับกล่อมคลายเหนื่อยหลังจากเกี่ยวข้าวด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้ ผลผลิตข่าวเปลือกที่จากการเก็บเกี่ยว 5 ไร่ จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับเพาะปลูกและวิจัยต่อไป ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูป และเป็นอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วย www.facebook.com/Kalasin.university

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *