การประชุมหารือการใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๓ การประชุมหารือการใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ในการทำวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ในการนี้คณะจึงเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ผู้มีความประสงค์ใช้พื้นที่ในการทำวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมประชุม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธาน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าสาขาและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *