ประชุมหารือการถ่ายทอดองค์ความรู้

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญเข้าร่วมบรรยายบทบาทภารกิจและแนวทางการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการเกษตรกร โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มอบให้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในการดำเนินกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *