ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

Comment

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 13 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายบุญถม ทับสมบัติ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุม นายเฉลิมชัย จงสมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้ทรางคุณวุฒิ นางเกศวดี โคตรภูเวียง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองคณบดี หัวหน้าสาขา และตัวแทนคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *