โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Comment

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ 2- 3 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อการตวรจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์และเป้าหมาย เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะ  ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ทราบสถานภาพของคณะเทคโนโลยีอตสาหกรรมเกษตร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไปสู่เกณฑ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *