โครงการเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีอัจฉริยะ

Comment

ข่าวการศึกษา ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์เทคโนโลยีอัจฉริยะ นำโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ ได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ที่รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อการออกแบบหลักสูตรการผลิตบุคลากรภาคการเกษตร รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต กับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานครและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (ส.ป.ก.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *