โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา”

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาัลยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา” เพื่อรักษาประเพณีการลงแขกดำนา สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมี่ทาน รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มากว่า 60 คน จัดขึ้น ณ แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *