การประชุมวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ “การประชุมวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562” โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *