โครงการจัดการความรู้ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17-18 พฤษาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *