ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคปกติ ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน

Comment

ข่าวการศึกษา เรื่องเด่น

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคปกติที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *