ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Comment

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมให้หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อรับการโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *