การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

Comment

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *