โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาประมง

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาประมง โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *