บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บุญโฮมฟาร์ม กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดงาน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง บุญโฮมฟาร์ม นำโดยนายนายสุพงษ์ วรวงษ์ กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ในครั้งนี้ เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการผลิตและอุตสาหกรรมประมง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ทางการผลิตและอุตสาหกรรมประมง และแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *