โครงการ “การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2561” สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 18 เมาายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการ “การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2561” หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *