โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 9 -10 เมษายน 2561  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  ได้จัดโครงการ “การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๑” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13

จากการประเมินของ TDRI พบว่า ตลาดแรงงานในปี 2568 แนวโน้มแรงงานไทยในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะเติบโตจาก 1 ล้านคนเป็น 1.1 ล้านคนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่ล้วนเป็นแรงงานในกลุ่ม STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์และสถิติ) ซึ่งจัดเป็นแรงงานพื้นฐานตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จากนโยบายการเพิ่มจำนวนนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาในกลุ่มระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้แนวโน้มของแรงงานผู้จบปริญญาตรีเพิ่มจาก 3.01 ล้านคน เป็นเกือบ 6 ล้านคนในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตไปในทิศทางที่ต้องใช้กำลังคนด้าน STEM มากขึ้น นักศึกษาที่จบสาย S&T จึงมีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานมากกว่าผู้เรียนสาย Non-S&T โครงการการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้หลัก Work–Integrated Learning : WIL เพื่อตอบสนองทิศทางและนโยบายการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น และผลิตบุคลากรเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ให้ผลผลิตต่ำ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างทักษะการวางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล จึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตและการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยแบบยั่งยืน เกษตรกรยุคใหม่ที่ใช้นวัตกรรมเกษตรจึงมีบทบาทมากขึ้นและถือว่าเป็นเกษตรกรของอนาคตอย่างแท้จริง นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *