ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8/2560

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

โดยก่อนเริ่มการประชุม ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แก่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณวันชัย ถวิลไพร, คุณรัตติกร รัตนบุดตา, และคุณสำนัก กายาผาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *