อบรมโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการแปรรูปสัตว์น้ำ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา”

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมโครงการ  “เพิ่มพูนทักษะการแปรรูปสัตว์น้ำ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา” โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จาก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง เป้นวิทยากรให้ความรู้การอบรมโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้น ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *