ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแข่งขันทักษะทางการเกษตร ในงาน “เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12”

Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “แข่งขันทักษะทางการเกษตรการคล้องโค” ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม 2 คน คือ อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ผกาเชิด และอาจารย์ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 3 คน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาสินธุ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การโชว์การตีแส้ โดย นายชัชนัน สุระขันทร์ และนายทรงวุฒิ แย้มไสย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคล้องและล้มโค โดยนายชัชนัน สุระขันทร์ นายทรงวุฒิ แย้มไสย์ และนางสาวศศิธร บุรานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *