โครงการ ลงนามความร่วมลือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กับ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ บอลิคำไซ

Comment

ข่าวการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ ลงนามความร่วมลือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ กับวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ บอลิคำไซ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *