โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

Comment

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม  2560 เวลา 13.30 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา โดยมีท่านอาจารย์ บุญถม ทับสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนักศึกษาที่ได้ออกสหกิจศึกษากลับมาแล้ว จำนวนกว่า 50 กว่าคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *