โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

Comment

ข่าวการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีท่านผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา จำนวน 80 กว่าคน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เพื่อออกไปสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *