โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

Comment

ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 17-18 พฤศภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเครื่องกล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *