Daily Archives: July 4, 2018

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และมีคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by: