Daily Archives: July 3, 2018

โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา”

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาัลยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา” เพื่อรักษาประเพณีการลงแขกดำนา สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมี่ทาน รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มากว่า 60 คน จัดขึ้น ณ แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

Published by: