Daily Archives: June 4, 2018

โครงการสืบสานประเพณีไทย ปลูกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ปลกฝังจิตใจใฝ่ธรรมะ โดยในช่วงเช้า มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  ในเวลา 10.30 น. เป็นการแข่งขันการตำส้มตำลีลาของบุคลากรในคณะฯ และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงของบุคลากร เพื่อสงเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีของชนชาวไทยสืบไป

Published by: