Daily Archives: June 1, 2018

ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคปกติ ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคปกติที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

Published by: