Daily Archives: May 30, 2018

การประชุมวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ “การประชุมวิพากย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562” โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้

Published by:

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Published by:

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการ”

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญา ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย ท่านรองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดี กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พิธีลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

Published by: