Daily Archives: May 20, 2018

โครงการจัดการความรู้ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

วันที่ 17-18 พฤษาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ

Published by:

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 17-18 พฤศภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเครื่องกล

Published by: