Daily Archives: December 4, 2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน”

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐาน” โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การอบรมโครงการในครั้งนี้มีคุณครู และน้องๆนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 โรงเรียน 90 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560ถึง 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Published by: