Daily Archives: November 29, 2017

การใช้ไถหัวหมูในการไถกลบตอซังข้าว – อ.อัดชา เหมันต์ – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การใช้ไถหัวหมูในการไถกลบตอซังข้าว – อ.อัดชา เหมันต์ – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

https://www.youtube.com/watch?v=OPCeyMb6etI

Published by:

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบรรยาย โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์) ครั้งที่ 5

อาารย์และนักศึกษาเทคนิคสัตวแพทย์ ได้เข้าร่วม การแข่งขันกาฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน(กล้องเกมส์) ครั้งที่ 5
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบรรยาย
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์) ครั้งที่ 5 
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Published by: