Daily Archives: November 20, 2017

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกเกี่ยวข้าว”

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกเกี่ยวข้าว”  โดยมีท่านอาจารย์ สายัญ  พันธ์สมบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดโครงการครั่งนี้ เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีทักษะการปฎิบัติตามระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยมีการศึกษาและแสวงหาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อกำหนดอัตลักษณ์พื้นฐานของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพคือ

“เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ”  และเพื่อเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันงดงามของบรรพบุรุษเอาไว้ ให้คงอยู่สืบไป

Published by: