Category Archives: เรื่องเด่น

สโมสรนักศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์อนุชา พิมศักดิ์ รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย นำนายกรวิชญ์ เหลี่ยมสิงขร ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายเอกรินทร์ สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในอนาคต

Published by:

ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ** ภาพทั้งหมดสามารถดูได้ที่  https://www.facebook.com/agro.ksc.7/?ref=bookmarks นะคะ

Published by:

รับโอวาทก่อนออกเดินทาง ออกค่ายวิชาการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร เข้าพบ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทาง ออกค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Published by:

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร แสดงความยินดีกับคณบดี 5 คณะ

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แสดงความยินดีต่อท่านคณบดี ทั้ง 5 คณะ ได้แก่
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.คณะศิลปศาสตร์
4.คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
5.คณะบริหารศาสตร์
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

Published by:

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับนโยบายกับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์  เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดีทุกฝ่าย เข้าพบท่านรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขอคำชี้แนะนโยบายแนวทางการบริหารงานและข้อชี้แนะต่างๆ เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถดำเนินการตามแผนงานและนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

Published by:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี TCAS)

Published by:

เมฆพยับหมอกเกมส์ ครั้งที่ 3

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 “เมฆพยับหมอกเกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยองการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างคณะ ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการแสดงพลังของกองเชียร์และผู้นำเชียร์ รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด

Published by:

การประกวดดาว-เดือน ดาวกระจาย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (Freshy Star Contest 2018) “ฮีตฮอยล้ำค่าผ้าขาวม้าสู่สากล”

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการประกวดดาว-เดือน ดาวกระจาย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Freshy Star Contest 2018 “ฮีตฮอยล้ำค่าผ้าขาวม้าสู่สากล” ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์