Category Archives: เรื่องเด่น

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

Published by:

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

Published by:

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

วันที่ 30 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

Published by:

โครงการ “การปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2561” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

Published by:

โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาประมง

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาประมง โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการศึกษา ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา  เพิ่มรายวิชาตามความต้องการของผู้ประกอบการ  และปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

 

 

Published by:

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บุญโฮมฟาร์ม กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดงาน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง บุญโฮมฟาร์ม นำโดยนายนายสุพงษ์ วรวงษ์ กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ในครั้งนี้ เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการผลิตและอุตสาหกรรมประมง ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ทางการผลิตและอุตสาหกรรมประมง และแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันศึกษา

Published by:

ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง(ภาคนิทัศน์) ในงาน การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง(ภาคนิทัศน์) จากการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง ” การออกแบบและสร้างเครื่องชั่งและบรรจุข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ “ในงาน การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Published by:

กิจกรรมวันสงกรานต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ นำโดยท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา ได้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ โดยที่ถือว่าวันสงกรานต์นั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย

Published by:

วันสงกรานต์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

 

Published by:

วันสงกรานต์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

วันที่ 10 เมษายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เมื่อวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกคน ที่ถือว่าวันสงกรานต์นั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย

Published by:

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์อัดชา เหมันต์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ณ รอยัล พารากอน

ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 งาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ณ รอยัล พารากอน ชั้น 5 สยามพารากอน ซึ่งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจับคู่กับผู้ประกอบการในลักษณะ Translational Research และ Startup โดยแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ Innovation Hubs ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มเรื่อง Agriculture and Food, Ageing Society, Creative Economy, Bioenergy, Smart City, KU Innovation 4.0 เป็นต้น ภายในงานดังกล่าว ชมผลงานนวัตกรรมเมืองแห่งอนาคต เกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมเพ่อสุขภาพผู้สูงวัย ก๊าซชีวภาพอัดสำหรับยานยนต์ สินค้า Thai Life Style ฟังเสวนา ร่วมเจรจาธุรกิจ และติดตามโชว์สุดพิเศษในมิติใหม่ของธุรกิจสร้างสรรค์
โดย นายอัดชา เหมันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ถูกคัดเลือกจากโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ขึ้นเวทีใหญ่เพื่อ Pitching ในหัวข้อ ผลิตชุดไถหัวหมูติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาด 30-50แรงม้า เพื่อใช้ในการไถกลบตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Published by:

โครงการปฐมนิเทศการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ“การปฐมนิเทศการฝึกงานภายนอกของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560”โดยมี อาจารย์ศิวาพร สีดาบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ยังได้รับฟังคำกล่าวรายงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ว่า เนื่องจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จะต้องออกฝึกงานภายนอกยังสถานประกอบการทั้งในและต่างจังหวัด  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในภาคปฏิบัติและนำความรู้ที่ได้จาก การฝึกปฏิบัติงานภายนอกมาใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และนำผลการฝึกงานของนักศึกษาที่ได้มาใช้ในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ให้สามารถผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรที่มีองค์ความรู้ และมีความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้จริง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการปัจฉิมเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 15  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published by:

โครงการแข่งขันทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2561

ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการแข่งขันทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธิในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.สมจิตร์ กันธาพรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการว่าเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวิชาที่เรียน และสร้างความสามัคคี ความร่วมมือกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น โดยมีฐานแข่งขันทักษะฯ ด้านต่างๆมากมาย

 

Published by:

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครเรียน

ประกาศรับสมัคร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา  >>Download Fiel

รับสมัคร : วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สมัครทางเว็บไซต์ได้ที่ : www.admission.ksu.ac.th

http://admission.ksu.ac.th/admis2561/frm_Add.php
————————————–
สมัครด้วยตนเองได้ที่
– กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)
โทร. 043-602-053
– แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)
โทร. 086-458-4365
เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

ระดับปริญญาตรี (อส.บ.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ระดับปริญญาโท (วท.ม.)  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Published by: